Договор о предоставлении услуг (укр.)
Публічний договір про надання послуг психологічної допомоги

Виконавець: ФОП _______________________________________________,
з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері інформатизації.
При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. Виконавець зобов'язується надати послуги, передбачені п.2.1. цього Договору, а Замовник зобов'язується прийняти надані послуги оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.3. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
1.4. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
1.5. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:
– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://denteresh.net/
– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://denteresh.net/
1.6. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід'ємними частинами Договору.

2. ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГИ.
2.1. Згідно з цього Договору, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: надання психологічної допомоги Виконавцем Замовнику (психологічне консультування).
2.2. Теоретичні засади роботи
Консультант є сертифікованим спеціалістом у галузі надання психологічної допомоги. Консультант діє на основі ______________________________________________
В межах надання послуг Виконавцем, особистість Замовника розглядається як складна рольова система. Загальною метою психологічної допомоги є діагностика станів та емоційних реакцій, шляхом глибинного самопізнання.
2.3 Межі компетентності
Виконавець є компетентним у:
- проведенні психологічної діагностики;
- психологічному консультуванні (наданні психологічних рекомендацій);
- психологічному інформуванні (наданні індивідуальних психологічних знань).
2.3. За межі компетентності Виконавця виходить:
- використання медикаментозного лікування.

3. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ.

3.1. Вартість послуг встановлюється індивідуально на основі консультації.
3.2. Оплата послуг здійснюється на умовах передоплати на розрахунковий рахунок Виконавця.

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.
4.1. Обов'язки Виконавця:
- своєчасно та якісно надавати послуги зазначені в п. 2.1 цього Договору;
- при виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов'язань, згідно цього Договору, терміново повідомити про це Замовника;
- надавати всю можливу психологічну допомогу Замовнику у вигляді психологічного консультування та психологічного інформування;
- використовувати різноманітні психодіагностичні, консультативні та психотерапевтичні методи;
- зберігати конфіденційну інформацію отриманої від клієнта;
- не передавати, не повідомляти, не публікувати персоналізовану інформацію (в тому числі персональні дані, інформацію що стосується надання послуг за цим Договором тощо) третім особам без отримання попередньої згоди на здійснення таких дій від Замовника.
4.2. Обов'язки Замовника:
- оплатити послуги Виконавця відповідно до п. 3.1 цього Договору;
- ознайомитись з умовами та правилами надання послуг зазначеними на сайті https://denteresh.net/
- надавати Виконавцю усю необхідну інформацію для проведення ефективного консультування;
- самостійно приймати рішення стосовно дотримання або недотримання порад та рекомендацій, наданих Виконавцем та самостійно нести відповідальність за свої власні дії, в тому числі якщо вони базуються, на думку Замовника, на порадах та рекомендаціях Виконавця.
4.3. Виконавець має право:
- отримувати інформацію необхідну для надання психологічної допомоги;
- консультуватися з іншими фахівцями, зберігаючи конфіденційність особи Замовника;
- порушити конфіденційність у випадку, якщо отримана інформація загрожує життю клієнта або інших людей;
- відмовити Замовнику в наданні консультації, якщо Замовник знаходиться в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння;
- використовувати будь які доступні ресурси для зв'язку з Замовником, в тому числі сервіси відео-зв'язку, сервіси обміну повідомленнями, месенджери тощо.
4.4. Замовник має право:
- на безумовну повагу з боку Виконавця;
- на особистісну безпеку під час надання послуг;
- на невиконання порад та рекомендацій,
- відмовитись від надання послуг Виконавцем;
- після завершення надання послуг за договором отримати сертифікат про проходження курсу. Такий сертифікат не має юридичної сили та може бути лише свідченням пройденої кількості годин терапії.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством.
5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
5.4. Виконавець не несе відповідальності за будь які дії, вчинені Замовником, в тому числі за життя та здоров'я Замовника.
5.5. Замовник несе повну матеріальну відповідальність за нанесення будь яких збитків майну чи третім особам в кабінеті Виконавця. Відшкодування збитків повинно бути здійснено Замовником протягом 5 днів з моменту їх заподіяння.
5.6. Надання доступу третім особам до даних Замовника (в тому числі паспортних даних, особистої інформації тощо) чи будь яких інших даних, що стали відомі Виконавцеві в процесі надання послуг за цим Договором, здійснюється виключно за рішенням суду.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ.
6.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.
6.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим складанням письмового документу.
6.3. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться для обробки інформації про Замовника, надсилання телекомунікаційними засобами зв'язку інформації, що стосується предмету Договору.
6.5. Усі спори, що пов'язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.
6.6. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

С уважением, Денис Терешонок
Записаться на консультацию
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c нашей политикой конфиденциальности. Подробнее о публичном договоре здесь.
Записаться на консультацию
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c нашей политикой конфиденциальности. Подробнее о публичном договоре здесь.